นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
แพทย์ประจำบ้าน
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2544 - 2547
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2551
Doctor's Schedule
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00Medical Clinics (BIC 15B)