นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1),โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2531
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Hepatology, Yale University, สหรัฐอเมริกา, 2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคไวรัสตับอักเสบ, มะเร็งตับและ ความดันโลหิตสูงในระบบ Portal
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon214:00 - 17:0014:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed414:00 - 17:0014:0017:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri614:00 - 17:0014:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)