นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- Advance Course in Child and Adolescent Psychiatry, Royal Free Hampstead NHS, อังกฤษ, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Adolescent
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)