รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537, Recertifecate 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Total Joint Replacement, University of California, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา, 2529-2530
- Spinal Reconstructive Surgery, Johns Hopkins Hospital School of Medicine, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- The Intelligent Hip Surgery Course Articular Surface Replacement Live Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคกระดูกสันหลัง
- ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเทียม
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.