นพ. อัษฏา เมธเศรษฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Tokyo Medical Dental University, ประเทศญี่ปุ่น, 2532
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Minimally invasive surgery
- Robotic surgery
- Surgical oncology
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.