พญ. บัณฑิตา ชัยกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Pain
- Spinal Cord Injury
Doctor's Schedule
Day Time Location
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)