นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย 2538
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย 2540
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)