นพ. ชาติชาย รัตนามหัทธนะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2530
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)