พญ. ชญานิน นิติวรางกูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
แพทย์ประจำบ้าน
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2554 - 2557
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2557
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Radilogic Pathology Correlation, American Institute for Radiologic Pathology, Maryland, ประเทศสหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม - สิงหาคม 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:,
- Thoracic Imaging
- Abdominal Imaging
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.