น.อ.นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2532
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ประเทศไทย, 2535 - 2538
การศึกษาหลังปริญญา
-สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, University of Innsbruck, ประเทศออสเตรีย, พฤศจิกายน 2544 - ตุลาคม 2545
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
ตารางตรวจ
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)