ผศ.ทพญ. ชุติมา ระติสุนทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
- Ph.D. (Doctor of Philosophy), University of Washington, USA, 2005
การศึกษาหลังปริญญา
- Endodontics, 2543
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Endodontics
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)