นพ. ดำรงค์ ธนะชานันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2509
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2517
การศึกษาหลังปริญญา
- Hospital for Special Surgery, New York, สหรัฐอเมริกา, 2514
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Joint Replacement Surgery (Hip, Knee, Shoulder, Elbow, Finger Joint)
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.