นพ. จักร์กฤษณ์ อิศญาณุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Voiding dysfunction and Urodynamic Study
- Kidney Transplantation
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue313:00 - 20:0013:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)