นพ. เจษฎา สุวิกรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- รังสีวิทยา, ภาควิชารังสีวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2545-2546
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.