พญ. จิระพร อมรฟ้า

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- Pediatric Neurosurgery, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2548-2550
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.