รศ.พญ.คุณหญิง เกษร วัชรพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2514
การศึกษาหลังปริญญา
- Diagnostic Utrasound, 2523
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การตรวจเอ็กซ์เรย์เต้านม
- การตรวจโดยใช้ Ultrasound
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon214:00 - 21:0014:0021:00Radiology - BIC 12 floor
Wed414:00 - 21:0014:0021:00Radiology - BIC 12 floor
Fri612:00 - 21:0012:0021:00Radiology - BIC 12 floor