พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล 2534
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด), ประเทศไทย, 2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การฟื้นฟูสมรรถภาพ และวิธีการระงับปวด
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed412:00 - 16:0012:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)