ผศ.พญ กนิษฐา ภัทรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
- สาขาพยาธิวิทยาคลินิก, ประเทศไทย, 2552
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun107:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)