นพ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Peptic ulcer disease, GERD, IBS, Viral hepatitis
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)