พญ. กอสิริ พูลภิญโญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2556
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.