รศ.นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2530
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ), ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ), ประเทศอังกฤษ, 2535
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคต่อมลูกหมาก, การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)