ทพญ. ขวัญลักษณ์ โลศิริ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
- Liverpool University, ประเทศอังกฤษ, 2539
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.