พญ. มณฑินี แสงเทียน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- Emergency Medical Services and Disaster Medicine, Medical College of Wisconsin, Wisconsin, USA, 2013-2014
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Basic Disaster Life Support, National Disaster Life Support Foundation and American Medical Association, 2008
- SALT Mass Casualty Triage Training, National Disaster Life Support Foundation, 2013
- Emergency Management of Radiation Accident Victims, The Oak Ridge Institute for Science and Education, U.S. Department of Energy, 2013
- Incident Command System for Healthcare Organizations, Emergency Management Institute, U.S. Department of Homeland Security, 2013
- Special Events Contingency Planning for Public Safety Agencies, Emergency Management Institute, U.S. Department of Homeland Security, 2014
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Mon207:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Tue307:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Wed407:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Thu507:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Fri607:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Sat707:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Emergency OPD Services
Sun107:00 - 18:0007:0018:00OPD Instant Service

Article by this doctor