นพ. นเรศร สุขเจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2531
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา
- วิทยาการเจริญพันธุ์, 2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การเป็นหมัน, การศึกษาโรคของผู้ชาย
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.