พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2547
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
- สาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
การศึกษาหลังปริญญา
- Pulmonary Disease and Critical Care Medicine, Montefiore Medical Center, Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University, New York, USA, 2005-2008
- Sleep Medicine, University of Michigan Health System, Ann Arbor, USA, 2008-2009
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Sleep Medicine
- COPD
- Asthma
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)