รศ.นพ. นรินทร์ วรวุฒิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Hematology, Oncology, Washington University Medical Center, St. Louis, USA, 2533
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)