รศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- CRISMA Research Fellow, Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh, Pennsylvania,
สหรัฐอเมริกา, 2551-2553
- Critical Care Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา, 2553-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Acute Kidney Injury
- Rapid Response Team
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)