พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- Cornea and Refractive Surgery, University of Southern, California, สหรัฐอเมริกา, 2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cornea
- Refractive Surgery
- Cataract
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 19:3017:0019:30Eye Center (BIC 18th Floor)