ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บทางสมองเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง, 2539
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ภาวะที่สมองขาดเลือดตีบหรืออุดตัน, ปวดศีรษะ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu516:15 - 18:0016:1518:00Neuroscience Center (BIC 19D)