นพ. นนท์ วัจนพรศาล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2548
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- Critical Care Medicine, University of Pittsburgh Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2549-2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ARDS
- SEPSIS
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)