รศ.นพ. นพดล สโรบล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, University of London, 2525
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา, ประเทศอังกฤษ, 2530
การศึกษาหลังปริญญา
- MRCOG, UK
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Labor care and Vaginal Birth
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)