นพ. นพดล วิฑิตสุวรรณกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- Interventional Radiology, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545-2546
- Vascular & Interventional Radiology, Singapore General Hospital, ประเทศสิงคโปร, 2550
- Abdominal Imaging, David Geffen School of Medicine at UCLA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Abdominal Imaging
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.