พญ. นันทาศิริ วิทยนคร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา
- Pediatric Neurological Surgery, The Royal Children's Hospital, Melbourne, ประเทศออสเตรีย, 2556 - 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Pediatric Neurosurgery
- Neuro-endoscopy
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.