พญ. ณัฏฐา อึ้งนภาธานินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Endocrinology, Diabetes and Metabolism, University of Mississippi Medical Center, Mississippi, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2553 - มิถุนายน 2555
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, สหรัฐอเมริกา, 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Thyroid Diseases
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue312:00 - 20:0012:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu508:00 - 20:0008:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)