พญ. อรพิน ธนพันธุ์พาณิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา
- Gastroenterology and Hepatology, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, มิถุนายน 2550 - มิถุนายน 2552
- Observer at Division of Gastroenterology, University of Toronto, General Hospital, Canada, พฤศจิกายน 2554 - เมษายน 2556
- Pennsylvania, Research Fellow, Liver Transplantation, Department of Pennsylvania Philadephia, กรกฎาคม 2556 - ตุลาคม 2556
- A Scholarly Observership in Division of Transplant, University of California San Francisco School of Medicine, ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Hepatology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 17:0008:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 17:0013:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 15:0013:0015:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed415:00 - 17:0015:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 18:0013:0018:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)

Article by this doctor