นพ. ไพโรจน์ จันทรโมลี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00VTL Aesthetic (BIT floor8)