นพ. ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Spetzler Neurosurgery, Barrow Neurological Institute of St. Joseph's Hospital and Medical Center, Arizona, USA, 2006-2008
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Endovascular Neurosurgery
- Vascular Neurosurgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.