พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
แพทย์ประจำบ้าน
- ตจวิทยา, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553 - 2556
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Research Fellowship in Pediatric and Adolescent Dermatology, Children's Hospital - San Diego & University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550 - 2551
- Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery, สถาบันโรคผิวหนัง, 6 - 31 กรกฎาคม 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Dermatosurgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sat713:00 - 18:0013:0018:00VTL Aesthetic (BIT floor8)