พญ. ปนัดดา จันทร์สาส์น

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
แพทย์ประจำบ้าน
- กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 2555
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, 2557
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.