นพ. ปณต ยิ้มเจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
การศึกษาหลังปริญญา
- ERCP, Indiana University School of Medicine, Indiana, สหรัฐอเมริกา, 2547-2548
- Bariatric and Metabolic, Cleveland Clinic Education Foundation, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2552-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ERCP
- Laparoscopic Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)