พญ. ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Neonatal Resuscitation Program
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)