นพ. พัชร อ่องจริต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiothoracic & Transplant, Papworth Hospital, Cambridge, ประเทศอังกฤษ, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Coronary, Valvular, Transplant, Lung
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat708:00 - 10:0008:0010:00Heart Center (BIC 14A)