พญ. ปฐมา จรรย์แสง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบั๊ณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2543
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Endocrinology and Metabolism, University of Ottawa, ประเทศแคนาดา, 2549
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Thyroidology and Thyroid cancer, University of Ottawa, ประเทศแคนาดา, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Thyroid & Thyroid Cancer
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed408:30 - 12:0008:3012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)