รศ.นพ. ภัทรวิทย์ รักษ์กุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- Minimal Invasive Neurosurgery and Spinal Surgery, Technical University of Munich, Munich, ประเทศเยอรมัน, 2546
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Minimal Invasive Neurosurgery, Spinal Surgery, Neuronavigator
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Minimal Invasive Neurosurgery, Base Skull Surgery, Spinal Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)