พญ. ภาวาส มนัสนยกรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2544
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Cosmetic Dermatology, Greater Miami Skin and Laser Center, Mount Sinai Medical Center, Miami, Florida,
สหรัฐอเมริกา, 2545
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:30 - 19:0017:3019:00VTL Aesthetic (BIT floor8)