ผศ.นพ. พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา
- Neurological Surgery, Temple University Hospital, Philadelphia, PA., สหรัฐอเมริกา, 2544-2546
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Spine Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat716:00 - 19:0016:0019:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)