นพ. พิชัย สรรพโรจน์พัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2553
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.