นพ. ปิยวิทย์ สรไชยเมธา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2537
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- ฝึกอบรมกายอุปกรณ์, Hyogo Rehabilitation Center, Japan,2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Lower Limb Prosthesis
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.