นพ. พจน์ ตันนิรันดร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และเมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- Endocrinology, University of Pennsylvania Health System, USA, 1999-2001
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Specialist in Clinical Hypertension, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544
- โรคไทรอยด์ และโรคระบบต่อมไร้ท่อ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- เบาหวาน, โรคระบบต่อมไร้ท่อ, อายุรศาสตร์ และ ความดันโลหิตสูง
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:30 - 19:0016:3019:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed416:30 - 19:0016:3019:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri616:30 - 19:0016:3019:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat709:00 - 15:0009:0015:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun109:00 - 11:3009:0011:30Endocrine Clinic (BIC 19A)