พญ. พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2518
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2520
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sat713:30 - 16:0013:3016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)